ثبت نام مدارس راهیان کوثر خراسان جنوبی آغاز شد

ثبت نام مدارس راهیان کوثر استان خراسان جنوبی (امام حسین علیه السلام) آغاز شد آدرس و تلفن مدارس استان خراسان جنوبی به شرح زیر است:

نام مدرسه

آدرس

تلفن
پیش دبستانی پسرانه و دخترانه  بیرجند

مدرس ۲۳ چهارراه دوم

۳۲۴۳۵۶۱۰

دبستان پسرانه دوره اول  بیرجند

مدرس۲۵

۳۲۴۳۷۹۲۱

دبستان پسرانه دوره دوم  بیرجند

مدرس۲۵

۳۲۴۳۷۵۷۰

دبستان دخترانه دوره اول  بیرجند

بین معلم ۴۹ و ۵۱

۳۲۳۴۲۰۳۲

دبستان دخترانه دوره دوم  بیرجند

بین معلم ۴۹و ۵۱

۳۲۳۴۲۰۸۲

دبیرستان پسرانه دوره اول  بیرجند

بین معلم ۵۸ و ۶۰

۳۲۴۶۶۰۴۳

دبیرستان پسرانه دوره دوم:

 بین معلم ۵۸ و ۶۰

  ۳۲۴۶۶۱۱۱

دبیرستان دخترانه دوره او

 مدرس۶۰

  ۳۲۰۴۴۲۶۰

دبیرستان دخترانه دوره دوم

 مدرس۶۰

  ۳۲۰۴۴۰۰۴

دبیرستان پسرانه دوره اول و دوم  قاین

 معلم، خیابان استقلال، مجتمع غدیر

  ۳۲۵۲۲۲۱۰

دبستان پسرانه دوره اول و دوم قاین

 خیابان معلم، خیابان استقلال، مجتمع غدیر

  ۳۲۵۲۷۵۰۹

دبیرستان دخترانه دوره اول و دوم قاین

 میدان استقلال-خیابان رجایی-روبه روی بانک سپه

  ۳۲۵۳۱۳۹۶

دبستان دخترانه دوره اول و دوم  قاین

 فرخ آباد-خیابان بصیرت-پشت کتابخانه امام رضا(ع)

  ۳۲۵۲۵۵۹۰

دبستان دخترانه و پسرانه  فردوس

۳۲۷۲۹۴۳۰

۳۲۷۲۸۳۰۶

دبستان دخترانه و پسرانه  طبس

۳۲۸۳۵۰۹۸

۳۲۸۳۵۰۹۷

دبستان پسرانه  نهبندان

۳۲۶۲۵۹۵۴

دبستان دخترانه و پسرانه  سرایان

انتهای بلوار انقلاب اسلامی:

۰۵۶۳۲۹۰۰۷۸۶

۰۵۶۳۲۹۰۰۷۸۷