بازدید ریاست موسسه از مدارس راهیان کوثر استان خراسان جنوبی