مدارس استان
اتوماسیون
درخواست همکاری
پیامک سازمانی
آزمون اینترنتی
آموزشگاه ها و مدارس
دوره‌های آموزشی

اطلاعیه‌ها

مدارس زنجیره ای راهیان کوثر استان همدان در مقاطع پیش دبستانی و دبستان دوره اول و دوم دخترانه و پسرانه ثبت نام می نماید

برای مشاهده فعالیت ها و تصاویر موسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر همدان لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

افتتاح مدرسه دخترانه راهیان کوثر در ملایر

از طریق این ربات میتونید با تمامی خدمات موسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر استان همدان آشنا بشید

جهت عضویت در کانال خبر رسانی پیام رسان سروش بر روی لینک زیر کلیک نمائیدrnakhbarrahiankosar97@

خبرها

عضویت در کانال خبری موسسه

عضویت در کانال خبری موسسه

ربات هوشمند تلگرام

ربات هوشمند تلگرام

افتتاح مدرسه دخترانه راهیان کوثر در ملایر

افتتاح مدرسه دخترانه راهیان کوثر در ملایر

فعاليت مؤسسه علمی و آموزشی راهيان کوثر همدان

فعاليت مؤسسه علمی و آموزشی راهيان کوثر همدان

ثبت نام آغاز شد

ثبت نام آغاز شد


خوشنویسی
خوشنویسی


نام مدرس: استاد زارعی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روز های سه شنبه
تعداد جلسات: 4
ساعت برگزاری: 17 - 19

بازیگری
بازیگری


نام مدرس: فواد ابراهیمیان
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای یکشنبه و سه شنبه
تعداد جلسات: 8
ساعت برگزاری: 18

والیبال
والیبال


نام مدرس: آقای طاهر آبادی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 9 - 10:30 و 15:30 الی 17

فوتسال
فوتسال


نام مدرس: آقای کتابی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 10:30 - 12

طراحی سایت
طراحی سایت


نام مدرس: خانم قادری
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 19

ریاضی
ریاضی


نام مدرس: آقای جوادی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/10
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 17

کاربر ICDL
کاربر ICDL


نام مدرس: آقای عباسی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 19
ساعت برگزاری: 17

تربیت فرزند
تربیت فرزند


نام مدرس: خانم عمادی
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/01
روزهای برگزاری: روزهای فرد
تعداد جلسات: 5
ساعت برگزاری: 17

بیشتر...

درباره ما

معرفی موسسه

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ،و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ، ﻗﻮام ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﺑﺨـﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻧﻬـﺎد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ، زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳـﻨﯿﻦ ﻻزم اﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ ﻃـﯽ ۱۲ ﭘﺎﯾـﻪ ) ﭼﻬـﺎر دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ( ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻈـﺎم ﻣﻨـﺪ، ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻟﺰاﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻧﻘـﺶ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺘﯽ در ﻧﻈـﺎم ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.

چشم انداز

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻓﻖ ۱۴۰۴، ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال اﻟﻬﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﻮام ﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪل ﻣﻬﺪوی و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز در ﻃﺮاز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ و دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎن، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻄﺮت و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﻼﻣﯽ، اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﺎن؛ ﮐﺎرآﻣﺪ، اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮ، ﺑﺮﺧـﻮ ردار از ﻣﺮﺑﯿـﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺆﻣﻦ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ، ﺗﻌﺎﻟﯽﺟﻮ و ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ، اﻧﻘﻼﺑﯽ، آﯾﻨـﺪه ﻧﮕـﺮ، ﻋﺎﻗـﻞ، ﻣﺘﻌﻬـﺪ، اﻣـﯿﻦ ﺑﺼﯿﺮ، ﺣﻖﺷﻨﺎس.

مدرسه درافق چشم انداز ۱۴۰۴

ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻠﻮهای اﺳﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ، ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫـﺎی ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ، زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز درک و اﺻﻼح ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿـﺎر اﺳـﻼﻣﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻠﺴﻔﻪ و رﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ: ـ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ، اﻧﻘﻼﺑﯽ در رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ، ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ، ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان » ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﮔﺮاﯾـﯽ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی،ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺲ، اﻣﺎﻧﺘﺪاری،ﺧﻮدﺑﺎوری،ﮐﺎرآﻣﺪی،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺮاف و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ، اﺣﺘﺮام، اﻋﺘﻤـﺎد، وﻗﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﻈﻢ، ﺟﺪﯾﺖ، اﯾﺜﺎرﮔﺮی، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ، ﻧﻘﺎدی وﻧﻮآوری، اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی، دﻓﺎع ازﻣﺤﺮوﻣﺎن وﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ـ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ در رﺷﺪ، ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺤﻠﻪ.
ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ. ـ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ دراﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻋﻘﻼﻧﯽ، واﺧﺘﯿﺎری ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ.
ـ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی، ﮐﺸﻒ و ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻄﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﻋﻼﺋﻖ و رﻏﺒـﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ.
ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﮐﻤﺎلﺟﻮ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺖ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗـﺪارک ﺑﯿﻨﻨـﺪه ﺧﻮدﺟـﻮش ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ.
ـ ﺧﻮدارزﯾﺎب، ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ.
ـ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ اﺧﻼﻗﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، اﻣﻦ، ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺎﻧﺸﺎط، ﻣﻬﺮورز و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ.
ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺮﺑﯿﺎن دارای ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ. ـ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮ، ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮ
ـ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮارﮐﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ازﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮوﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﺑﯿﺎن،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده.
ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﻬﺮه ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺎر؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی (ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﻠـﯽ اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت)
ـ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
ـ دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ، ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن.
ـ دارای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

اهداف ﮐﻼن

۱ـ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و آﺷﻨﺎ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫـﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪا، ﺧـﻮد، دﯾﮕـﺮان و ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮ و ﻋﺎﻗﻞ، ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه و ﺻﻠﺢﺟﻮ، ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰ، ﺟﻬﺎدﮔﺮ، ﺷﺠﺎع و اﯾﺜـﺎرﮔﺮ و وﻃـﻦ دوﺳـﺖ، ﻣﻬـﺮورز، ﺟﻤـﻊ ﮔـﺮا و ﺟﻬﺎﻧﯽاﻧﺪﯾﺶ، وﻻﯾﺖﻣﺪار و ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﺗﻼﺷﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﺎ اراده و اﻣﯿـﺪوار، ﺧﻮدﺑـﺎور و دارای ﻋـﺰت ﻧﻔﺲ، اﻣﺎﻧﺘﺪار، داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ، ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﺑﺎ ﺣﯿﺎء، اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ و آزادﻣﻨﺶ، ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧـﻼق اﺳـﻼﻣﯽ، ﺧـﻼق و ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺘﺼـﺪ و ﻣﺎﻫﺮ، ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻧﺸﺎط، ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪار و ﻧﻈﻢﭘﺬﯾﺮ و آﻣﺎده ورود ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮدی، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ.
۲ـ ارﺗﻘﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده در رﺷـﺪ و ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر، ﺑﺴـﻂ و اﻋـﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﻗﺘﺪار و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪل ﻣﻬﺪوی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺼﯿﺮت دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ، وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان، اﻋﺘﻘـﺎد و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ، ﺗﺤﮑـﯿﻢ وﺣـﺪت ﻣﻠـﯽ، ﺗﻘﻮﯾـﺖ روﺣﯿـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ، رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻘـﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ارﺗﻘﺎی آداب و آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ.
۳ـ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ.
۴ـ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ.
۵ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
۶ـ ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اداری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی.
۷ـ ارﺗﻘﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
۸ـ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ارﺗﻘﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ.

تماس با ما

captcha   
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به راهیان کوثر می باشد.
پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۸:۴۴